STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

Hiša v Dravljah

Sodobna, enodružinska vila v Ljubljani.

Izgradnja prve pasivne večnamenske športne dvorane v Sloveniji predstavlja mejnik v gradnji energetsko učinkovitih javnih stavb.

UMESTITEV V PROSTOR

Situacija: dvorana stoji med osnovno šolo in potokom Pšato.

Predvidena lokacija za gradnjo pasivne športne dvorane se nahaja neposredno ob osnovni šoli Mengeš, na mestu obstoječih zunanjih igrišč. Vzhodno od predvidenega mesta gradnje, teče reka Pšata, celotno okolico pa zaznamujejo obširne zelene parkovne in rekreacijske površine. Prav ta izjemna kvaliteta zunanjega prostora je bilo eno glavnih vodil pri umestitvi objekta v prostor in oblikovanju same dvorane. Preko, v celoti zastekljene, južne stranice, objekt »komunicira« z zunanjimi zelenimi površinami in vizualno postaja njihov sestavni del.

Dostop do osnovne šole in novo predvidene dvorane se nahaja na severni strani, kjer je predviden tudi glavni vhod v dvorano. Na površini med osnovno šolo in dvorano je predvidena ureditev parkirišč za obiskovalce in zaposlene. Prostor na južni strani dvorane je rezerviran za športna igrišča in tekaško stezo. Lokacija predstavlja tudi bogato arheološko najdišče, kar pomeni, da bo pred začetkom gradnje na lokaciji potrebno izvesti temeljita arheološka izkopavanja, v času same gradnje pa bo pri vseh izkopih obvezen arheološki nadzor.


PROGRAMSKA ZASNOVA

Glavni vhod v objekt se nahaja na severni strani. Definirata ga dve med seboj zamaknjeni steni in dostopna rampa. Iz vhodne avle, kjer se nahaja tudi prodajalna kart, je mogoč neposreden dostop do tribun in kletnih prostorov. Na nivoju kleti se poleg osrednje dvorane s tremi vadbenimi prostori, pod fiksnimi tribunami nahaja še manjša ogrevalna telovadnica, garderobe za nastopajoče in sodnike ter tehnični prostori. V podzemnem povezovalnem traktu med dvorano in osnovno šolo se nahajajo garderobe in sanitarije za učence ter kabinet za športne pedagoge.

Tloris pritličja z vhodno avlo, velikim vadbenim prostorom in ogevlano dvorano pod tribunami.

Tloris kleti s povezovalnim traktom med osnovno šolo in dvorano.


NAČIN GRADNJE

Objekt je zasnovan kot svetel kubus, umeščen v zelenje, ki se preko obširnih zastekljenih površin odpira proti jugu, vzhodu in zahodu. Severni del je rezerviran za glavni vhod, ki ga definirata dve med seboj zamaknjeni steni. Povezava med dvorano in osnovno šolo je bila namenoma izvedena s podzemnim povezovalnim traktom, da smo ohranili kar največjo odprtost in prehodnost zunanjega prostora.

Ker pri vsakem projektu težimo k celostnemu pristopu, se nismo osredotočili zgolj na energetsko učinkovitost, ki je predstavljala eno ključnih natečajnih zahtev, ampak smo tudi z izbiro materialov želeli dokazati odgovoren pristop k trajnostni gradnji. Za primarni konstrukcijski material smo tako izbrali les. Vkopani deli objekta so zaradi narave gradnje (vlaga) izvedeni v armiranem betonu, ves preostali del toplotnega ovoja (stene in streha), pa so izvedeni iz lesa. Obodne nosilne stene so tako izvede iz križno lepljenih plošč, ki so dodatno ojačane z lesenimi rebri, med katere je vpihana celulozna toplotna izolacija. Finalni sloj zunanjih sten predstavljajo lesno vlaknene toplotno izolacijske plošče, na katerih je izvedena kontaktna fasada.

Enega ključnih izzivov pri načrtovanju objekta je predstavljala izvedba strešne konstrukcije. Zaradi omejenega dostopa je mogoče na lokacijo pripeljati maksimalno 22m dolge elemente, medtem, ko razpon nad dvorano znaša 42m. Skupaj s projektanti gradbenih konstrukcij, smo rešitev našli v nemškem sistemu spajanja lesenih lepljenih nosilcev, ki s pomočjo posebne komore na samem gradbišču, omogoča izvedbo nosilcev poljubnih dimenzij. Streha je v celoti izolirana s toplotno izolacijo iz celuloznih kosmičev. Finalni sloj predstavlja ekstenzivna ozelenitev, na katero je mogoče naknadno namestiti tudi PV panele za proizvodnjo električne energije.

Fiksni del tribun v notranjosti je zaradi zahtev iz študije požarne varnosti izveden v armiranem betonu, kar pa po drugi strani pozitivno vpliva na notranjo klimo in skupno energetsko bilanco, saj predstavlja maso, ki akumulira toploto in s tem pripomore k zmanjšanju potreb primarne energije za ogrevanje objekta.   

Prerez BIM modela preko tribun in lesena strešna konstrukcija.

Prečni prerez BIM modela.

Delni prerez BIM modela čez južno stekleno fasado dvorane.


ENERGETSKA ZASNOVA IN INŠTALACIJE

Kot že omenjeno na začetku, je dvorana zasnovana kot pasivni objekt, kar pomeni, da so primarne potrebe za ogrevanje manjše od 15kWh/m2a, kar je bilo potrjeno tudi z izračunom PHPP. Predpogoj za doseganje takšnega rezultata je izvedba izredno kvalitetnega toplotnega ovoja. Temeljna plošča objekta je tako izolirana s 55cm penjenega stekla, obodne stene s 35cm, streha pa 40cm toplotne izolacije iz celuloznih kosmičev. Vse steklene površine imajo trojno zasteklitev in ustrezna zunanja senčila za preprečevanje pregrevanja v poletnih mesecih.

V objektu je predvidena vgradnja centralnega sistema prezračevanja z rekuperacijo, z izkoristkom nad 85%. Na podlagi predhodnih analiz je bilo ugotovljeno, da so kotli na zemeljski plin v OŠ predimenzionirani, zato je bilo ekonomsko upravičeno, da se njihov neizkoriščen potencial, izkoristi za ogrevanje športne dvorane. Na celotnem objektu je predvideno nizko-temperaturno talno gretje. Za najvišjo stopnjo energetske varčnosti je na celotnem objektu predvidena izključno vgradnja LED svetil, za samo upravljanje pa izvedba centralno nadzornega sistema (CNS).


BIM PROJEKTIRANJE

BIM model dvorane - notranji pogled proti tribunam.

Pasivna športna dvorana v Mengšu predstavlja naš prvi BIM projekt. Iz modela smo lahko črpali podatke o površinah, volumnih in izdelali popis vseh glavnih gradnikov, ki so popisovalcu olajšali delo in omogočili točnejši popis. Natančen model, pripeljan do stopnje LOD 400 nam je v fazi PZI omogočil hitro in natančno usklajevanje s statikom, strojnikom in projektantom elektro inštalacij. 

Tako usklajen model bistveno zmanjša možnosti za napake in probleme v fazi gradnje in s tem prihrani precej nepotrebnih stroškov. BIM model nam je omogočil tudi izdelavo optimalne energetske zasnove objekta s pomočjo solarne študije, na podlagi katere smo definirali pozicije in velikosti zasteklitev v fasadnem ovoju. V model je bila vrisana in popisana tudi vsa notranja oprema.

Natančno izdelan BIM model omogoča nadgradnjo modela z ustreznimi, dogovorjenimi informacijami, v model za upravljanje z objektom (Facility Management).
— Gartner arhitekti

BIM model - 3D prerez preko tribun


NOTRANJA OPREMA

Notranjost objekta zaznamujejo materiali kot so les, vidni beton, beli omet in steklo. Velika pozornost je bila namenjena skladnosti posameznih elementov opreme, ki ustvarjajo zadržan a eleganten notranji ambient.


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PREDNOSTI ZA INVESTITORJA

Glavna prednost BIM modela za investitorja je kvalitetnejši projekt, ki omogoča hitrejši potek gradnje in ne povzroča dodatnih stroškov investitorju zaradi neusklajenosti in neodkritih napak v fazi projektiranja.
— Gartner arhitekti

BIM model vsebuje natančno usklajen model inštalacij, statike, arhitekture in notranje opreme, elementi modela pa vsebujejo veliko uporabnih informacij, ki smo jih izkoristili za pripravo točnih shem stavbnega pohištva in druge opreme, izdelavo popisov količin uporabljenih materialov, ki služijo popisovalcu za natančnejšo izvedbo popisa gradbeno obrtniških del in s tem točnejšo oceno stroškov gradnje hiše. V fazi gradnje bo lahko investitor izkoristil prednosti BIM modela pri pregledovanju, kontrolo nad izvedbo, v model pa se bodo sproti vnašale vse morebitne spremembe. Tako pripravljen BIM model bo dobro izhodišče za nadgradnjo v model za upravljanje (Facility Management)! Upravljavec objekta bo na enem mestu dostopal do vseh pomembnih informacij vseh elementov in opreme objekta in jih uporabil v svojem digitalnem sistemu za upravljanje z objekti. Investitorju bo s tem odpadel velik strošek naknadnega pridobivanja in vnašanja informacij.

Projektna dokumentacija, generirana iz BIM modela, je natančna in usklajena, ter ustreza LOD 400 specifikacijam. Izvajalcu omogoča natančno izvedbo, investitorju pa garantira tekoč projekt brez večjih zapletov in stresov tekom gradnje zaradi pomanjkljivih načrtov. Glavna prednost BIM modela za investitorja je kvalitetnejši projekt, ki omogoča hitrejši potek gradnje in ne povzroča dodatnih stroškov investitorju zaradi neusklajenosti in neodkritih napak v fazi projektiranja. BIM model se lahko uporablja tudi po predaji objekta skozi celoten življenjski cikel objekta s pripravo modela za upravljanje z objektom in je optimalna osnova za morebitne sanacije, adaptacije ali dozidave v prihodnosti.

Projekti za izvedbo prve pasivne športne dvorane so že kar nekaj časa nared, upajmo pa, da se najdejo tudi sredstva za njeno realizacijo!

Idejna zasnova - tlorisi

Idejna zasnova - prerezi

Idejna zasnova - fasade in vizualizacije

•••