STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

GA_OSP_NASLOVNA.jpg

Osnovna šola Preska

Idejna zasnova osnovne šole v Preski

Umestitev nove osnovne šole upošteva grajeno tkivo in krajino tako, da je zagotovljena dobra funkcionalna navezanost in izkoriščanje reliefnih danosti terena. Pahljačasto razpiranje dveh lamel omogoča optimalno osvetlitev ter vstop krajine v notranji atrij šole. Poudarjeni so kvalitetni pogledi in funkcionalno jasna shema. 

Severno območje je namenjeno urejanja prometnih in parkirnih površin, gospodarskemu dvorišču ter avtobusnemu postajališču ob katerem je urejen nadkrit prostor za vozače.

Glavni zunanji šolski program se zgodi na jugu območja, kamor so umeščene vse športne površine ter igrišča in zunanje učilnice. Danost reliefa omogoča bolj naravno zasnovane površine igrišč, kjer je pozimi možna ureditev sankališča, čez leto pa ureditev terasnih učilnic na prostem pod sadovnjaki ali poleg čebelnjaka. 

Umestitev šole v grajeni prostor

Umestitev šole v grajeni prostor

Glavna vstopna poteza, ki se preko vzhodnega parterja nadaljuje skozi stavbo do tlakovane plaze na zahodu, omogoča pretočnost tokov in pogledov.

Lamelno strukturiran tlak se kot preproga preoblikuje v stopnišče, ki se tribunasto spušča proti nižjemu platoju na severu. Trikotniški plato s tribunami omogoča tudi organizacijo prireditvenega prostora šole. Tlakovanje vstopnega platoja se nadaljuje tudi preko ceste, s čemer se percepcija ceste na prehodu spremeni v trg, kjer imajo prednost pešci.

GA_OSP_shema_1.jpg

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Tloris kleti

Tloris kleti

Osnovni koncept nove šole temelji na pahljačasti zasnovi stavbnega volumna, ki objekt deli na dve večji lameli. Z vzpostavitvijo osrednje povezovalne osi hodnika se ustvari dva glavna vhoda, ki se navezujeta direktno na osrednji skupni prostor, garderobe ter vstop do ločenega oddelka prve triade. Z odvzemanjem volumnov se na zahodni strani objekta oblikuje nadkrit parter, ki ga defnira zastekljen volumen telovadnice, ki nagovarja obiskovalce šole, ter poudarja enega izmed dveh glavnih vhodov.

Tloris pritličja

Tloris pritličja

Na vzhodni strani se nahaja drugi glavni vhod, ki z odvzemom volumna ter zaokrožitvijo ene izmed osnovnih lamel pridobi primerno širino, ter ustvarja osrednji šolski, ki je uporabno tudi med poukom. Dvorišče se počasi odpira proti vzhodu in prehaja v zelenjavno, zeliščni vrt. Južna lamela se ob prelomu terena skupaj z njim počasi spusti za celotno etažo, s čimer se ustvari dvovišinski prostor namenjen knjižnici. S spuščanjem južne lamele se omogoči primerno osvetlitev prostorov severne lamele.

Tloris nadstropja

Tloris nadstropja

Prostori prve triade so zasnovani z ločenim vhodom v dveh etažah južne lamele. Učenci druge in tretje triade lahko preko katerega koli vhoda prehajajo do osrednjih garderob. Od tam se preko osrednjega stopnišča dvignejo v nadstropje, kjer se nahaja večina njihovih učilnic. Osrednje stopnišče je umeščeno na optimalno lokacijo ob osrednji osi in omogoča najkrajše poti med etažami.

Vsi hodniki se zaključujejo s panoramskimi okni in izkoriščajo poglede na okoliške vedute.  

Prostori za športno vzgojo se nahajajo v kleti. Dostop do njih je urejen preko osrednjega stopnišča šole, omogočena pa je tudi zunanja povezava preko dodatnih stopnic, ki omogočajo uporabo dvorane tudi v popoldanskih urah. Športna dvorana je osvetljena preko zasteklitve na nivoju pritličja, kar omogoča indirektno osvetlitev ob enem pa omogoča mimo hodečim vpogled na dogajanje v dvorani.


ZASNOVA KONSTRUKCIJE

GA_OSP_prerezi.jpg

Objekt se v zasnovi deli na podzemni in nadzemni del. Podzemni del je zasnovan kot AB konstrukcija z AB temeljno ploščo, obodnimi AB stenami ter AB betonsko ploščo nad kletjo. Trije podzemni deli, ki med seboj niso povezani, se na nivoju pritličja povezujejo z AB temeljnimi ploščami, ki delujejo zvezno z AB ploščami nad posameznim podzemnim delom.

 Nadzemni del je zasnovan kot stenska lesena konstrukcija iz križno lepljenih plošč, v kombinaciji z jekleno palično konstrukcijo. Dvigala in stopniščni jaški so predvideni kot AB konstrukcija. Medetažne konstrukcije so zaradi večjih razponov zasnovane kot sovprežna konstrukcija betona ter lesa oziroma jekla ter betona.